Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)
Biologie a ekologie živočichů a rostlin

Absolvent se uplatní v zoologických, botanických zahradách a záchranných stanicích, ve státní správě na odborech životního prostředí, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, ve výzkumných laboratořích. Absolventi mohou být provozovateli a pracovníky firem, které se zabývají komerčními chovy zvířat a pěstováním rostlin. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.


Ochrana a tvorba životního prostředí

Absolvent se uplatní jako podnikový ekolog, hydrolog, meteorolog. Dále se uplatní v podnicích, které se zabývají úpravou pitné vody, čištěním vod, nakládáním s odpady a jejich zpracováním, také jako pracovník státní správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na správách národních parků a chráněných krajinných oblastí, v ekologickém poradenství a vzdělávání, v laboratořích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se revitalizacemi a rekultivacemi, péčí o městskou i krajinnou zeleň. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.