Přijímací řízení4. kolo přijímacího řízení dne 29.5. 2018

Přihlášky do 4. kola přijímacího řízení se podávají do 28. 5. 2018. Přijímací zkoušky se nekonají, přijímáme bez zkoušek. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 29.5. 2018 v odpoledních hodinách.

Počty volných míst do 4. kola:

Obor Počet míst Kritéria pro přijetí Lékařské potvrzení
Volná místa
29-41-M/01 Technologie potravin (ŠVP: Potraviny a biotechnologie, výroba piva)
8

ano
29-42-M/01 Analýza potravin
7

ano


Výsledky 3.kola přijímaciho řízení ze dne 18.5. 2018

Přírodovědné lyceum


3. kolo přijímacího řízení dne 18.5. 2018

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení se podávají do 17. 5. 2018. Přijímací zkoušky se nekonají, přijímáme bez zkoušek. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 18.5. 2018 v odpoledních hodinách.

Počty volných míst do 3. kola:

Obor Počet míst Kritéria pro přijetí Lékařské potvrzení
Volná místa
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
3

ano
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
6

ano
29-41-M/01 Technologie potravin (ŠVP: Potraviny a biotechnologie, výroba piva)
7

ano
29-42-M/01 Analýza potravin
8

ano


Výsledky 2.kola přijímaciho řízení ze dne 14.5. 2018

Přírodovědné lyceum
Technologie potravin


2. kolo přijímacího řízení dne 14.5. 2018

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se podávají do 11. 5. 2018. Přijímací zkoušky se nekonají, přijímáme bez zkoušek. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 14.5. 2018 v odpoledních hodinách.

Počty volných míst do 2. kola:

Obor Počet míst Kritéria pro přijetí Lékařské potvrzení
Volná místa
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
11

ano
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
6

ano
29-41-M/01 Technologie potravin (ŠVP: Potraviny a biotechnologie, výroba piva)
7

ano
29-42-M/01 Analýza potravin
8

ano


Výsledky 1.kola přijímaciho řízení

Analýza potravin
Ekologie a životní prostředí
Přírodovědné lyceum
Technologie potravin

Uchazeč, který se rozhodne do školy nastoupit, vyplní po zveřejnění výsledků zápisový lístek s názvem oboru, školy, vlastnoručním podpisem a podpisem svého zákoného zástupce. Tento lístek pak odevzdá osobně v sekretariátu školy nebo odešle do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na internetových stránkách školy. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí.


Přihláška ke studiu

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení.

Přihlášky se podávají do 1. března 2018. Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. Upozorňujeme všechny uchazeče, že přihlášky ke studiu se podávají na nových formulářích. Přihlášky na neplatných formulářích nebudou akceptovány.

Přihláška ke stažení ve formátu xls zde

Vyplněné a základní školou potvrzené přihlášky odevzdejte osobně v kanceláři školy nebo zašlete běžnou poštou na adresu školy.

Přijímací zkoušky ke studiu pro školní rok 2018/2019

Jednotné přijímací zkoušky na všechny obory se konají formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v těchto termínech:
1. termín - 12.4.2018
2. termín - 16.4.2018

Kritéria 1. kola přijímacího řízeni pro školní rok 2018/2019

Podle §60 zákona č.561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jíném vzdělávání, v platném znění a v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění, stanovuji kritéria přijímacího řízení pro přijímaní ke studiu na SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I. Kritéria jsou uvedena v následující tabulce.


studijní obor počet přijímaných kritéria pro přijetí lékařské potvrzení

Přírodovědné lyceum
Zaměření: Přírodovědné lyceum

30 ano

Ekologie a životní prostředí
Zaměření:
Biologie a ekologie živočichů a rostlin,
Ochrana a tvorba životního prostředí

35 ano

Analýza potravin
Zaměření: Analýza potravin

15 - 30 ano

Technologie potravin
Zaměření: Potraviny a biotechnologie

15 - 30 ano

Každému uchazeči bude v den konání přijímací zkoušky přiděleno registrační číslo, které bude totožné s evidenčním číslem na záznamových arších při konání jednotlivých zkoušek.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (uvedených pod registračními čísly) bude v prvním kole zveřejněn ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy, v případných dalších kolech vždy v termínu stanoveném ředitelem školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno poštou, rozhodnutí se považuje za oznámené dnem zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na stránkách školy. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v prvním kole odeslána zákonným zástupcům přihlášených uchazečů dopisem určeným do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí ředitele školy může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním učiněným u ředitele SOŠ ekologické a potravinářské, Blatské sídliště 600/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí. Podle §82, odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky a rozhodne se do školy nastoupit, vyplní po zveřejnění výsledků zápisový lístek s názvem oboru a školy. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo odešle do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na internetových stránkách školy. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou!!!

Lze předpokládat, že po uzavření 1. kola (případně dalšího) zůstanou některá místa neobsazená v důsledku neodevzdání zápisového lístku. Ředitel školy proto vypíše 2. kolo přijímacího řízení (případně další) na doplnění kapacity oboru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aktualizace: 31. 1. 2017