Projekt VESYS

Mezinárodní spolupráce Veselí nad Lužnicí a Yspertalu

Studenti 3. ročníků Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí se zapojili do mezinárodního projektu v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, nazvaného "Vlivy lidské činnosti na kvalitu povrchové vody v okolí ekologických škol ve Veselí nad Lužnicí a Yspertalu". Zkráceně ho nazýváme Projekt VESYS. Jak už z názvu vyplývá, spolupracujeme s partnerskou školou v rakouském Yspertalu. V přibližně měsíčních intervalech jsou odebírány vzorky z toků v okolí škol, a tyto vzorky jsou studenty následně analyzovány a výsledky z obou škol porovnávány. Ve Veselí jsou odebírány vzorky ze všech tří hlavních toků nad městem, dále po soutoku Lužnice a Nežárky a Lužnice s Bechyňským potokem a poslední vzorek pod výtokem vod z městské čistírny odpadních vod. Po uplynutí sledování (v říjnu 2010) budou studenti hodnotit výsledky a hledat možné zdroje znečištění.

V únoru se konalo první setkání studentů a zahájení projektu na naší škole. Rakouští studenti přijeli k nám a po slavnostním zahájení byli provedeni po škole, po laboratořích, posilovně atd. V rámci projektu se rakouským studentům věnovali studenti třetích ročníků naší školy, kteří se také podílejí na rozborech vzorků. Po obědě ve školní jídelně se konala exkurze na městskou čistírnu odpadních vod a při cestě domů navštívili naši hosté ještě město Třeboň a tamní pivovar.

Další odběry a laboratorní rozbory proběhly v období 22.3. - 26.3. 2010. Výsledky budou postupně zpracovány a budou hledány projevy vlivů lidské činnosti na kvalitu vody.

Na mapce jsou vidět místa, na kterých je voda odebírána. jedná se o všechna 3 toky, které protékají městem a o místo, kde řeka Lužnice opouští město pod čistírnou odpadních vod.