ŠKOLSKÁ RADA

Členové školské rady

Školská rada pracuje od 1. 9. 2017 v tomto složení:

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Mgr. Jaromír Novák
Jana Pokorná
Eva Zemanová
Mgr. Marie Dobnerová
Dagmar Gruberová

Školská rada

Zřizuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) při základních, středních a vyšších odborných školách . Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Pravomoci Školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

Zápis z jednání školské rady

Zápis ze dne 8.10. 2019
Zápis ze dne 9.4. 2018
Zápis z jednání školské
Volby do školské rady 2017


Výsledky voleb 2017
Pedagogický pracovník Zákonný zástupce


Kandidátní listina pro volby 2017
Pedagogický pracovník Zákonný zástupce

Volby do školské rady se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017. Bližší informace jsou uvedeny zde.