ROJOVNÍK

Klub ekologické výchovy Rojovník

Klub ekologické výchovy (KEV) je občanským sdružením, které soustřeďuje zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu. Kluby ekologické výchovy zaštiťuje celostátní organizace sídlící v Praze pod vedením RNDr. Kvasničkové. Z ústředí této organizace jsou zasílány různé podněty a návrhy na činnost jednotlivých klubů, které je samozřejmě využívají, ale důraz je kladen zejména na vlastní iniciativu.

Klub ekologické výchovy Rojovník při SOŠEP ve Veselí n. Luž. byl založen v roce 1993, iniciátorem byl Mgr. František Stropek. V současnosti je vedoucím klubu Ing. Ondřej Novák. Schůzky jsou určeny jak pro členy, tak i pro jiné zájemce z řad studentů, a proto občas navštíví klub i nečlenové.

Činnost klubu je opravdu různorodá. Základem je odborná činnost týkající se přírody a jejích složek a obyvatel v ní žijících. Zásadní je především profilace jednotlivých členů klubů, tedy realizování jejich konkrétních zájmových oblastí. Celý rok probíhají terénní aktivity, jako příklad můžeme uvést monitoring vydry říční, vyvěšování a čištění budek pro pěvce, poznávání tažných druhů ptáků aj.

Činnost klubu není zaměřena pouze na odbornou část. V průběhu školního roku probíhá vodácký výcvik, který je zakončen několikadenním splutím řeky. Bězné je pořádání pěších a především cyklistických výletů po okolí. Klub realizuje i odborné exkurze do širšího okolí.

S přispěním ostatních studentů SOŠEP organizujeme akce nazvané „Jeden Den Země nestačí.“ Jedná se o úklid v okolí Veselí n. Luž, především v oblasti pískoven.

Každoročně pořádáme Biologickou olympiádu Rudolfa Kůrky, kde porovnávají své znalosti žáci základních škol táborského regionu. Pro žáky ZŠ jsou dále připravovány besedy a výstavy na různá témata. Ve spolupráci s Informačním střediskem města Veselí n. Luž. organizujeme cyklus přednášek Cesty za poznáním.

Veškerá činnost Klubu je založena na dobrovolné práci jednotlivých členů. Studenti získávají praktické znalosti a dovednosti, které jim mohou usnadnit studium biologie a ekologie, ale především si vytvářejí kladný vztah a úctu k přírodě.

Akce klubu

Akce Parukářky