Spolupráce s vysokými školami

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Naše škola je cvičnou školou Institutu vzdělávání a poradenství ČZU. Studenti institutu, (budoucí učitelé), zde realizují pedagogické praxe v odborných předmětech (např.ekologie a životní prostředí, biologie, monitorování životního prostředí). Velmi často se stává, že se jedná o absolventy naší školy, kteří se k nám takto vracejí a připravují se na učitelskou dráhu
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Naše škola používá název „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy“ . Tento titul nám byl znovu obnoven dne 29. 9. 2015, platný je do 30. 9. 2020. V průběhu školního roku jsou škole nabízeny vzdělávací semináře pro učitele biologie, ekologie, chemie, zdarma pak odborné exkurze do botanické zahrady, mineralogických a geologických sbírek fakulty.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta

Úzce spolupracuje s naší školou jako partner projektů EU a partner mezinárodních ekoprojektů. Naši žáci se účastní každoročních exkurzí na pracovištích fakulty a do univerzitního pivovaru.

Přírodovědecká fakulta

Opatřením děkana fakulty nám byl dne 17. února 2014 udělen titul "Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích". Spolupráce obou institucí se uskutečňuje v těchto oblastech: nábor uchazečů o studium, zajištění souvislé pedagogické praxe studentů učitelských oborů s aprobací biologie - chemie, odborné přednášky učitelů fakulty pro studenty naší školy, materiální podpora výuky v laboratořích.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

Naše škola úzce spolupracuje zejména s Ústavem technologie mléka a tuků a s Ústavem biotechnologie, (studuje se zde pivovarnictví), Fakulty potravinářské a biochemické technologie a s Ústavem chemie ochrany prostředí Fakulty technologie ochrany prostředí. Naši studenti se účastní pravidelné akce s názvem „Celostátní přehlídky sýrů na VŠCHT“, kde pracují v hodnotitelských komisích – degustují a hodnotí neznámé vzorky sýrů z různých mlékáren ČR. VŠCHT je tradičním partnerem naší školy v projektech EU a v mezinárodních ekoprojektech.